Regulamin

Regulamin zwiedzania wystawy pt. „Ogrody Malowane Światłem” określony przez Bosa Events Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. „Ogrody Malowane Światłem” jest czasową wystawą plenerową, zlokalizowaną na wyznaczonym terenie Parku Chrobrego ul. Kaszubska 25, 44-100 Gliwice, czynną od 1 grudnia 2023r. (dalej jako „Wystawa”).
 2. Organizatorem wystawy jest Bosa Events Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu, ul. Pyskowicka 6, 41-807 Zabrze.
 3. Uczestnictwo w Wystawie możliwe jest na podstawie ważnego Biletu Wstępu okazanego przy wejściu. Wszystkie osoby przebywające na terenie Wystawy zobowiązane są do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 4. Wejście na teren Wystawy równoznaczne jest z zapoznaniem się z treścią Regulaminu oraz jego akceptacją. Regulamin Wystawy dostępny jest przy wejściach na teren Wystawy oraz na stronie internetowej http://www.ogrodymalowaneswiatlem.pl/.
 5. W ramach Wystawy mogą być dostępne atrakcje, korzystanie z których odbywa się w oparciu o regulaminy tych atrakcji, dostępne na terenie wystawy.
 6. Teren wystawy jest monitorowany. Celem przetwarzania danych jest ochrona praw i interesów chronionych przez prawo.
 7. Uczestnicy Wystawy znajdować się mogą w strefie działania silnego oświetlenia, w tym migających świateł, które mogą wywołać atak epilepsji.
 8. Żaden z zapisów niniejszego regulaminu nie może być interpretowany jako ograniczający bądź wyłączający odpowiedzialność Organizatora Wystawy wynikającą z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

§2 WARUNKI WSTĘPU I OPŁATY

 1. Wystawa czynna jest w dniach od 1 grudnia 2023r. do 14 lutego 2024r., z wyłączeniem poniedziałków oraz 24 grudnia 2023r.
 2. Wystawa czynna jest od poniedziałku do czwartku w godzinach od 16:00 do 21:00 oraz od piątku do niedzieli w godzinach od 16:00 do 22:00. Ostatnie wejście możliwe jest nie później, niż 30 minut przed zamknięciem. Niezależnie od godziny wejścia, na terenie Wystawy można przebywać aż do jej zamknięcia.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do czasowego zamknięcia Wystawy z powodu trudnych warunków atmosferycznych, awarii oświetlenia oraz ze względu na wystąpienie innych czynników niezależnych od Organizatora. Informacje o zamknięciu Wystawy będą dostępne przy wejściu na wystawę oraz na stronie internetowej http://www.ogrodymalowaneswiatlem.pl/.
 4. W przypadku pogorszenia się warunków atmosferycznych (m.in. silne porywy wiatru i opady) lub wystąpienia siły wyższej godziny otwarcia Wystawy mogą zostać skrócone. W przypadku nagłego pogorszenia się pogody, zwiedzający zobowiązani są do stosowania się do poleceń pracowników organizatora, włącznie z poleceniem niezwłocznego opuszczenia terenu Wystawy.
 5. Możliwe jest czasowe ograniczenie dostępności niektórych elementów Wystawy ze względu na wystąpienie niekorzystnych warunków pogodowych, które uniemożliwiałyby bezpieczne korzystanie z atrakcji, konieczności przeprowadzenia czynności serwisowych, ograniczenie dostawy prądu i innych mediów koniecznych do obsługi Wystawy oraz wystąpienie innych czynników niezależnych od Organizatora. Nie upoważnia to zwiedzających do zwrotu całości lub części kosztu zakupionych biletów.
 6. Odwiedzający Wystawę są zobowiązani kupić bilet wstępu. Bilety są dostępne w kasach biletowych na terenie obiektu (wydawane w postaci wydruku – paragonu – z kasy fiskalnej) lub poprzez stronę internetową https://tobilet.pl/ogrody-malowane-swiatlem-gliwice.html . Bilety nabyte online wydawane są w wersji elektronicznej. Kasy biletowe są czynne od 1 grudnia 2023 od poniedziałku do czwartku w godz. Od 16:00 do 20:00 oraz od piątku do niedzieli w godzinach od 16:00 do 21:00.
 7. Bilety kupione w kasach uprawniają do wejścia na wystawę w dniu ich zakupu. Bilety zakupione przez Internet mogą uprawniać do wejścia w innym dniu, niż dzień zakupu.
 8. Bilet uprawnia do jednokrotnego wejścia na Wystawę. Po opuszczeniu terenu Wystawy bilet traci ważność i nie może zostać ponownie wykorzystany, z wyjątkiem zdarzeń nagłych po uzgodnieniu z pracownikami Organizatora. Czas pobytu na terenie Wystawy nie jest limitowany.
 9. Zakupione bilety nie podlegają zwrotowi ani wymianie, z zastrzeżeniem §2 ust. 7 niniejszego Regulaminu oraz uprawnień przysługujących zwiedzającym Wystawę w oparciu o przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 10. Zwrot kosztów zakupionych biletów może nastąpić w przypadku odwołania Wystawy w dniu obowiązywania biletu lub przerwania Wystawy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Organizator. W celu zwrotu kosztów stacjonarnie zakupionych biletów, reklamację należy złożyć: na adres Organizatora: Bosa Events Sp. z o.o. ul. Pyskowicka 6, 41-807 Zabrze. W przypadku biletów kupionych przez Internet obowiązuje regulamin sklepu TObilet.pl.
 11. Ceny i rodzaje dostępnych biletów określa cennik dostępny w kasach i na stronie http://www.ogrodymalowaneswiatlem.pl/.
 12. Osoby niepełnosprawne i kobiety w ciąży obsługiwane są poza kolejnością.

§3 Obecność dzieci

 1. Dzieci do lat 16 mogą przebywać na terenie Wystawy wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich, które biorą pełną odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo.
 2. Za zachowanie oraz szkody wyrządzone przez dzieci i osoby niepełnoletnie odpowiedzialność prawną ponoszą ich opiekunowie lub rodzice.

§4 Obecność zwierząt

 1. Psy mogą przebywać na terenie Wystawy w kagańcu oraz prowadzone na smyczy. Organizator nie przewiduje możliwości wprowadzenia na teren Wystawy innych zwierząt.
 2. Zabronione jest chwytanie, płoszenie i karmienie zwierząt dziko żyjących na terenie organizacji Wystawy.
 3. Zwierzęta nie mogą stanowić zagrożenia dla innych Odwiedzających.
 4. Właściciel/towarzysz psa zobowiązany jest, jeśli to konieczne, usunąć odchody psa.
 5. Właściciel/towarzysz psa ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody, zniszczenia mienia, urazy, obrażenia ciała wyrządzone przez psa podczas przebywania na terenie Wystawy.

§5 Fotografowanie i filmowanie

 1. Każda osoba, wchodząca na teren Wystawy, wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku, zarówno swojego, jak i przebywających pod jej opieką dzieci, w przypadku nagrywania przez Organizatora (lub osoby przez niego upoważnione) materiałów wideo oraz fotografowania Wystawy. Powyższe obejmuje również zgodę na to, ażeby wymienione materiały wideo lub fotograficzne były używane przez Organizatora we wszelkich produkcjach, prezentacjach, reklamach, relacjach – wewnętrznych i zewnętrznych, bez ograniczeń czasowych i lokalizacyjnych. Publikacja wizerunku uczestników Wystawy służy popularyzacji Wystawy oraz promocji działalności gospodarczej prowadzonej przez Organizatora. Zdjęcia i filmy wykonywane są w sposób spontaniczny przez fotografów/kamerzystów, którzy nie mają możliwości wybiórczego dokumentowania, skupiają się bowiem na ciekawych ujęciach niezależnie od osoby. Rozpowszechnianie wizerunku odbywa się w oparciu o zezwolenie osoby sfotografowanej lub sfilmowanej, o którym mowa w art. 81 ust. 1 zd. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku jest oświadczeniem woli wyrażonym w rozumieniu art. 60 Kodeksu cywilnego. Oświadczenie woli – zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku nie może być swobodnie cofnięte po wyrażeniu i zrealizowaniu nagrania / zdjęcia, gdyż zgodnie z art. 61 § 1 zd. 2 Kodeksu cywilnego odwołanie oświadczenia jest skuteczne, jeżeli doszło jednocześnie z tym oświadczeniem lub wcześniej. Przetwarzanie danych osobowych (wizerunku uczestnika Wystawy) w świetle RODO odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, zgodnie z którym: przetwarzanie jest zgodne z prawem, gdy jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Organizator ma w pełni uzasadniony interes by popularyzować kreowane przez siebie wystawy, w tym poprzez relacje filmowe i fotograficzne z ich przebiegu.
 2. Podczas zwiedzania Wystawy dopuszcza się fotografowanie i filmowanie do celów prywatnych, o ile nie zakłóci ruchu zwiedzających Wystawę oraz nie narusza ich praw, a ponadto nie uszkodzi roślin, eksponatów, urządzeń parkowych i elementów dekoracji. W takiej sytuacji nie ma konieczności powiadamiania obsługi Wystawy o fotografowaniu lub filmowaniu.
 3. Dopuszczone jest wykonywanie zdjęć i filmów ze statywem. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie powodowało to niebezpieczeństwa bądź zmniejszenia komfortu zwiedzania dla pozostałych osób przebywających na terenie Wystawy.
 4. Wykonanie zdjęć i filmów do celów komercyjnych, w tym w związku z imprezami okolicznościowymi, jest możliwe wyłącznie po uprzednim uzyskaniu pisemnej (wydanej drogą mailową) zgody Organizatora.
 5. Zabronione jest używanie dronów i motolotni nad terenem Wystawy.
 6. Zabrania się fotografowania lub filmowania części systemów bezpieczeństwa.
 7. Organizator nie odpowiada za naruszenie przez osoby trzecie dóbr osobistych bądź wyrządzenie szkody w związku z wykonywaniem przez zwiedzających wystawę zdjęć lub filmów oraz ich ewentualną publikacją.
 8. Osobom zwiedzających Wystawę zabrania się prowadzenia wszelkich działań komercyjnych, reklamowych, promocyjnych czy akwizycji, a także zbiórek pieniężnych.

§6 Bezpieczeństwo

 1. Ze względu na bezpieczeństwo zwiedzających, na terenie Wystawy nie wolno biegać, jeździć na rowerach (w tym rowerkach dziecięcych), łyżwach, nartach, a także korzystać z deskorolek, hulajnóg, rolek, sanek itp.
 2. Na terenie wystawy udostępniono dekoracje, do których można wejść, aby zrobić w nich zdjęcie.
 3. Zabrania się wchodzenia na inne niż w skazane w pkt. 2 dekoracje, w tym dekoracje, które zostały odgrodzone barierkami.
 4. Zabrania się przemieszczania dekoracji.
 5. Zabrania się dotykania urządzeń elektrycznych, kabli, przewodów oraz elementów zasilających dekoracje.
 6. Zwiedzanie Wystawy możliwe jest wyłącznie wskazaną przez Organizatora trasą, na której mogą znajdować się progi pokrywające kable elektryczne.
 7. W dni, kiedy panują niekorzystne warunki atmosferyczne (m.in. gołoledź, znaczne opady śniegu), należy zachować szczególną ostrożność podczas zwiedzania Wystawy.
 8. Wystawa jest stale monitorowana przez pracowników ochrony, kamery i systemy bezpieczeństwa. Osoby wchodzące na teren Wystawy mają tego świadomość i wyrażają zgodę na monitoring.
 9. Na terenie Wystawy obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz papierosów elektronicznych (e-papierosów) oraz używania substancji zapachowych uciążliwych dla otoczenia.
 10. Spożywanie i sprzedaż napojów alkoholowych dozwolone jest tylko i wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych, tj. obiektach gastronomicznych, ogródkach i tarasach do nich przyległych, które na podstawie zgody właściwego Organu administracyjnego uzyskały pozwolenie na jego sprzedaż.
 11. Organizator Wystawy nie bierze odpowiedzialności za zachowanie odwiedzających pod wpływem alkoholu, którzy biorą pełną odpowiedzialność za swoje zachowanie, szkody oraz kontuzje doznane podczas zwiedzania Wystawy.
 12. Zabronione jest wnoszenie na teren Wystawy żywności, napojów, w szczególności napojów alkoholowych, środków odurzających oraz substancji psychotropowych.
 13. Osoby zakłócające spokój bądź porządek oraz niestosujące się do niniejszego Regulaminu mogą być pozbawione prawa do zwiedzania wystawy przez pracowników Organizatora bez zwrotów kosztu wstępu oraz ponoszą odpowiedzialność za wyrządzone szkody materialne.
 14. Kwalifikowani pracownicy ochrony mają prawo do interwencji i wezwania do opuszczenia Wystawy osoby, które nie przestrzegają niniejszego regulaminu. Z tego tytułu nie przysługują zwiedzającym żadne roszczenia.
 15. Należy stosować się do wskazówek i uwag pracowników Wystawy.
 16. Zabrania się wnoszenia i używania na terenie Wystawy materiałów pirotechnicznych, wybuchowych, szkodliwych substancji chemicznych i tym podobnych środków, jak również posługiwania się ogniem.
 17. Zasady korzystania z atrakcji i urządzeń dostępnych na terenie Wystawy określają regulaminy i informacje umieszczone przy poszczególnych urządzeniach. Z urządzeń takich korzystać można tylko i wyłącznie za zgodą i w obecności obsługi atrakcji/urządzenia, z wyłączeniem atrakcji, urządzeń i stref bezobsługowych. Obsługa urządzenia ma prawo ze względów bezpieczeństwa i w uzasadnionych przypadkach odmówić danej osobie skorzystania z danej atrakcji/urządzenia, ze względu na jej bezpieczeństwo lub bezpieczeństwo osób przebywających w pobliżu.
 18. Na Wystawę nie zostaną wpuszczone osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem narkotyków bądź innych podobnie działających środków, zachowujące się agresywnie bądź stwarzające swoim zachowaniem zagrożenie dla innych osób lub posiadające przedmioty wymienione w ust. 12 oraz 16.
 19. Na terenie Wystawy zabrania się zanieczyszczania lub zaśmiecania terenu oraz niszczenia zieleni.
 20. Na terenie Wystawy zabrania się jakichkolwiek zachować dyskryminujących pozostałych Odwiedzających (m.in. rasizm, antysemityzm, ksenofobia, homofobia itd.).
 21. W przypadku doznania jakiegokolwiek urazu lub obrażenia ciała, bez względu na jego charakter należy skontaktować się z obsługą Wystawy.
 22. Osoba przebywająca na terenie Wystawy ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe na skutek jej zachowania.
 23. Każdy Odwiedzający ponosi odpowiedzialność za własne rzeczy wniesione na teren Wystawy, w tym okulary, telefon komórkowy lub smartfon, plecak, laptop itp. Organizator w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności materialnej za jakiekolwiek uszkodzenie i/lub utratę wspomnianych rzeczy również w przypadku pozostawienia ich na terenie Wystawy oraz w jego otoczeniu, na parkingach lub w innych miejscach przylegających do terenu Wystawy.
 24. Rzeczy odnalezione na terenie Wystawy należy przekazać do kasy. Rzeczy takie można odebrać w kasie w dniu, w którym zostały znalezione lub do 30 dni po zakończeniu trwania Wystawy po uprzednim kontakcie z Organizatorem. Po upływie tego terminu rzeczy takie podlegają utylizacji na koszt Organizatora bądź przechodzą na własność Organizatora, co nie uchybia uprawnieniom znalazcy wynikającym z przepisów prawa.
 25. Organizator Wystawy nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w skutek siły wyższej, sił natury, warunków atmosferycznych lub innych przyczyn noszących znamiona siły wyższej, bądź z wyłącznej winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, co nie ogranicza odpowiedzialności organizatora wynikającej z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 26. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia. www.ogrodymalowaneświatłem.pl
 27. Telefony alarmowe:
 • Ogólny: 112
 • Pogotowie ratunkowe – 999
 • Straż pożarna – 998
 • Policja – 997